Journal archive for Google Scholar Robot!

Iranian Journal of Cancer Care (ijca)

نشریه مراقبت سرطانVolume 2, Number 2 (2021-9)


The Predicting of Pain based on Emotional Expression in Women with Breast cancer in Pandemic COVID-19: mediating role of life Style
پیش‌بینی شدت درد بر اساس ابرازگری هیجانی در زنان مبتلا به سرطان سینه در زمان پاندمی کووید19: نقش واسطه‌ای سبک زندگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Compassion-based Therapy on Self-Criticism and Sexual Schemas in Women with Breast Cancer
اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر خود انتقادگری و طرح واره‌های جنسی در زنان مبتلا به سرطان سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The need for psychological preparation of nurses in the care of cancer patients
لزوم آماده سازی روانی پرستاران در مراقبت از بیمار مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the effect of preoperative awareness on anxiety in patients undergoing breast cancer surgery: A randomized controlled study
بررسی تاثیر آگاهی بخشی قبل از عمل بر اضطراب بیماران کاندید عمل جراحی سرطان پستان: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2021-4)


Comparison of Lifestyle, Coping Strategies with Stress and Resilience in Women with Breast Cancer and Healthy Women
مقایسه سبک زندگی، راهبردهای مقابله با استرس و تاب آوری در زنان مبتلا به سرطان سینه و زنان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Depression and Association with Pain Sensation in Cancer Patients: a Cross-Sectional Study
بررسی فراوانی افسردگی و ارتباط آن با احساس درد در بیماران سرطانی: یک مطالعه مقطعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chemotherapy medication errors in cancer patients
خطاهای دارویی ناشی از داروهای شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of an educational program on supportive care needs of family of patients with Colorectal Cancer: A Randomized Clinical Trial
تاثیر یک برنامه آموزشی بر نیازهای مراقبت حمایتی خانواده افراد مبتلا به سرطان روده بزرگ: کارآزمایی بالینی تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Perception of cancer patients and their close relatives about the disclosure of cancer
درک بیماران مبتلا به سرطان و وابستگان نزدیک آنان از افشای بیماری سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mental health of people with cancer during Covid 19
سلامت روان افراد مبتلا به سرطان در دوره بیماری کووید 19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Logotherapy on Fear of disease progression, Death Anxiety of cancer in Women with Breast Cancer
اثربخشی معنادرمانی بر ترس از عود و اضطراب مرگ در زنان مبتلابه سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Creativity in care: The need for nursing today
خلاقیت در مراقبت: نیاز امروز پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 4 (2021-2)


Clarifying the concept of accountability in nursing: a concept analysis with Walker and Avant’s approach
واضح سازی مفهوم پاسخگویی در پرستاری: تحلیل مفهوم با رویکرد واکر و اوانت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Interventions on Improving and Improving Self-Esteem and Body Image in Cancer Patients: A Systematic Review
تاثیر مداخلات انجام شده در بهبود و ارتقا عزت نفس و تصویر بدنی در بیماران مبتلا به سرطان : یک مرور نظام‌مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The use of radiotherapy during surgery in the treatment of brain tumors (systematic review)
استفاده از رادیوتراپی حین جراحی در درمان تومورهای مغزی( مرور سیستماتیک )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between quality of care and Attitude of Nurses toward quality of end‐of‐life care for Elderly with Cancer
ارتباط کیفیت مراقبت پرستاری با نگرش پرستاران در مراحل پایانی زندگی در سالمندان مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Related to Non-compliance with Personal Protection Standards (PPE) When Preparing and Working with Chemotherapy Drugs
بررسی عوامل مرتبط با عدم رعایت استانداردهای حفاظت شخصی (PPE) در هنگام آماده سازی و کار با داروهای شیمی درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مراقبت پرستاری از دست رفته: یک حلقه گمشده در مراقبت
مراقبت پرستاری از دست رفته: یک حلقه گمشده در مراقبت
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Legacy- making in palliative care of pediatric cancer
یاد بود گذاری در مراقبت تسکینی از کودکان مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and Validity and Reliability Assessment of Change in Employment Status and Income and Supportive Mechanisms in Cancer Survivors
طراحی و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه تغییر وضعیت اشتغال، درآمد و مکانیسم های حمایتی در بقاءیافتگان سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2020-8)


Effect of active listening on life expectancy of mothers who has children with cancer
تعیین تاثیر گوش دادن فعال بر امید به زندگی مادران کودکان مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improving therapeutic communication skills based on the COMFORT Communication curriculum
بهبود مهارتهای ارتباط درمانی بر اساس برنامه ارتباط COMFORT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Mass Media and Social Media in Enlightening, Reducing or Increasing the Concern and Fear of Patients
نقش رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی در روشنگری، کاهش یا افزایش نگرانی و ترس بیماران از بیماری شان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictive Factors of Mammography Based on Health Belief Model in Healthy Volunteers in Isfahan City Healthcare Centers
عوامل پیشگویی‌کننده انجام ماموگرافی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در رابطین بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی شهری اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Attitude toward death and Anxiety sensitivity between adolescents with cancer and normal adolescents
مقایسه نگرش به مرگ و حساسیت اضطرابی در نوجوانان مبتلابه سرطان و نوجوانان سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Occupational Hazards of Exposure to Antineoplastic and Chemotherapy Drugs in Nurses. A systematic review
خطرات شغلی ناشی از تماس با داروهای ضدسرطان و شیمی درمانی در پرستاران. یک مرور سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of Anger Control Skills Training on Improving Self-esteem in Women with Breast Cancer after Mastectomy Surgery
تاثیر آموزش مهارت های کنترل خشم بر بهبود عزت نفس زنان مبتلا به سرطان پستان بعد از جراحی ماستکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Meaning of Life, Self- Compassion and sense of coherence with perceived stress in cancer patients
ارتباط معنای زندگی، خوددلسوزی و حس انسجام با میزان استرس ادراک‌شده‌ی بیماران مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2020-6)


The role of brain/behavioral systems in prediction of clinical psychological symptoms in cancer patients
نقش سیستم فعال ساز رفتاری و سیستم بازداری رفتاری در پیش بینی مشکلات روانشناختی بیماران مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the relationship between drinking water nitrate and bladder cancer in Larestan city from the point of view medical geography
بررسی رابطه نیترات آب آشامیدنی با سرطان مثانه در شهرستان لارستان از دیدگاه جغرافیای پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Combined Decongestive Therapy and pneumatic compression pump on body image in women with breast cancer related lymphedema
تأثیر احتقان زدایی ترکیبی و پمپ فشاری بر تصویر ذهنی در زنان مبتلا به تورم لنفاوی ثانویه به درمان سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of palliative-care education on quality of life of women with breast cancer
تاثیرآموزش مراقبت های تسکینی بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of Health Literacy with posttraumatic growth of patients with cancer- A cross-sectional study in Tehran.
همبستگی رشد پس از سانحه با سواد سلامت در بیماران مبتلا به سرطان، یک مطالعه مقطعی در تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Does Children with lymphoma the right to life with the efforts of medical and nursing? Lack of parental consent for medical treatment and surgery.
کودک مبتلا به لنفوم آیا حق زندگی را با تلاش های پزشکی و پرستاری دارد؟ عدم رضایت والدین جهت درمان دارویی و جراحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between social support and quality of life in Iranian clients with Cancer
بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی در افراد مبتلابه سرطان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of religious attitudes (religiosity) on resilience of cancer patients
بررسی تاثیر نگرشهای مذهبی بر تاب آوری بیماران سرطانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2020-4)


Depression in cancer patients: the role of demographic variables
بررسی ارتباط متغیرهای دموگرافیک با افسردگی در بیماران سرطانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Futilecare: a conceptanalysis with WalkerandAvant’s approach
واضح سازی مفهوم مراقبت بیهوده: تحلیل مفهوم با رویکرد واکر و اوانت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors associated with self-efficacy self-care of cancer patients undergoing chemotherapy
عوامل مرتبط با خودکارآمدی مراقبت از خود بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Awareness about warning signs for cancers in women referred to health centers affiliated with bushehr university of medical sciences
بررسی میزان آگاهی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بوشهر درباره علایم هشدار دهنده سرطان ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Death Anxiety in Patients With Cancer in Kermanshah
شیوع اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به سرطان شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of Distraction Techniques (Bubble and Cartoon) On Reducing Chemotherapy induced pain in children with Cancer
مقایسه تکنیک های انحراف فکر (تماشای کارتون و ساخت حباب) در کاهش درد ناشی از شیمی درمانی در کودکان مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determinant factors of Death Depression in Iranian patients with cancer
فاکتورهای مؤثر بر افسردگی مرگ در مددجویان مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between health literacy and general health among patients with leukemia before bone marrow transplant
رابطه سواد سلامتی با سلامت عمومی در بیماران مبتلا به سرطان خون قبل از عمل پیوند مغز استخوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles