:: دوره 1، شماره 2 - ( تابستان 1399 ) ::
جلد 1 شماره 2 صفحات 38-31 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیرآموزش مراقبت های تسکینی بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان
سید حبیب الله حسینی، مرضیه لری پور، فریبا رویین تن
دانشکده پرستاری و مامایی رفسنجان، مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
چکیده:   (2842 مشاهده)
    مقدمه: با توجه به شیوع بالای سرطان پستان در ایران و تاثیر آن بر کیفیت زندگی افراد مبتلا، مطالعه حاضر با هدف " تاثیرآموزش مراقبت های تسکینی بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان " انجام شد.
 روش: در این کارآزمایی بالینی  46 نفر از  مبتلایان به سرطان پستان به روش در دسترس انتخاب  و به صورت تصادفی ساده در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. گروه کنترل مراقبت روتین و  گروه مداخله علاوه بر این مراقبت ، آموزش 4 هفته ای طراحی شده را دریافت کردند. پرسشنامه کیفیت زندگی میسولا قبل  ، بلافاصله بعد و یک ماه بعد از مداخله برای هر دو گروه تکمیل شد. آنالیز اطلاعات با استفاده از آزمون تی مستقل، کای دو، تی زوج  با نرم افزار SPSS نسخه 23 صورت گرفت.
    یافته ها: میانگین نمرات کیفیت زندگی بیماران گروه مداخله قبل و بعد از مداخله دارای اختلاف معنادار آماری (003/0 = P) و در گروه کنترل این تفاوت معنادار نبوده است(67/0 = P). همچنین میانگین نمرات کیفیت زندگی بیماران دو گروه مداخله و کنترل بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله تفاوت آماری معناداری وجود داشت (0001/0 >P).
     نتیجه گیری: آموزش مراقبت های تسکینی می تواندکیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان را بهبود بخشد، لذا تا ارائه سیستماتیک وجامع این مراقبت ها می توان با آموزش آنها با تاکید بر محوریت نقش بیمار، به بهبود کیفیت زندگی این افراد کمک کرد.
 
واژه‌های کلیدی: کیفیت زندگی، مراقبت تسکینی، سرطان پستان، آموزش
متن کامل [PDF 270 kb]   (997 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/11/25 | پذیرش: 1398/3/22 | انتشار: 1398/4/24
فهرست منابع
1. Mehrinejad S, Shariati S, Shapouri M. Stress in women with breast cancer compared to the healthy ones. 2010. (Persian)
2. Sajadi Hm, Salehi B, Moshfeghi K. Comparison effect of drug therapy and drug-cognitive therapy on decreasing depression in women with breast cancer. 2008. (Persian)
3. Miller K, Massie MJ. Depression and anxiety. The Cancer Journal. 2006;12(5):388-97. [DOI:10.1097/00130404-200609000-00008] [PMID]
4. W.H.O. WHO Definition of Palliative Care 2016 2016.
5. Mahdavifar N, Pakzad R, Ghoncheh M, Pakzad I, Moudi A, Salehiniya H. Spatial analysis of breast cancer incidence in Iran. Asian Pac J Cancer Prev. 2016;17(3):59-64. [DOI:10.7314/APJCP.2016.17.S3.59] [PMID]
6. Karimi A, Moradi Z, Sayehmiri K, Delpisheh A, Sayehmiri F. Investigation of 1 to 10-year survival of breast cancer in Iranian women: a systematic review and meta-analysis. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2016;19(22):17-25. (Persian)
7. Neinavaie M, Soltani HR, Soltani N. The relationship between breast self-examination (BSE) awareness and demographic factors in women health management. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2017;20(1):15-22. (Persian)
8. Women with disabilities and breast cancer screening. National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities DoHDaD.
9. Albert U-S, Koller M, Wagner U, Schulz K-D. Survival chances and psychological aspects of quality of life in patients with localized early stage breast cancer. Inflammation Research. 2004;53(2):S136-S41. [DOI:10.1007/s00011-004-0365-2] [PMID]
10. Safaee A, Moghimi-Dehkordi B, Zeighami B, Tabatabaee H, Pourhoseingholi M. Predictors of quality of life in breast cancer patients under chemotherapy. Indian Journal of Cancer. 2008;45(3):107. [DOI:10.4103/0019-509X.44066] [PMID]
11. Movsas B, editor Quality of life in oncology trials: a clinical guide. Seminars in radiation oncology; 2003: Elsevier. [DOI:10.1016/S1053-4296(03)00029-8]
12. Who. WHO definition of palliative care. Available at: . 2018;24(2):91-6.
13. McAteer R, Wellbery C. Palliative care: benefits, barriers, and best practices. Am Fam Physician. 2013;88(12):807-13.
14. Heydari H. Home-based palliative care: a strategy for keeping intensive care unit beds vacant. International journal of community based nursing and midwifery. 2016;4(2):186-7.
15. Gans D, Hadler MW, Chen X, Wu S-H, Dimand R, Abramson JM, et al. Cost analysis and policy implications of a pediatric palliative care program. Journal of pain and symptom management. 2016;52(3):329-35. [DOI:10.1016/j.jpainsymman.2016.02.020] [PMID]
16. Lustbader D, Mudra M, Romano C, Lukoski E, Chang A, Mittelberger J, et al. The impact of a home-based palliative care program in an accountable care organization. Journal of palliative medicine. 2017;20(1):23-8. [DOI:10.1089/jpm.2016.0265] [PMID] [PMCID]
17. Kerr CW, Donohue KA, Tangeman JC, Serehali AM, Knodel SM, Grant PC, et al. Cost savings and enhanced hospice enrollment with a home-based palliative care program implemented as a hospice-private payer partnership. Journal of palliative medicine. 2014;17(12):1328-35. [DOI:10.1089/jpm.2014.0184] [PMID]
18. Coordination of palliative care in community settings. Summary report. 2018.
19. Asadi-Lari M, Madjd Z, Akbari ME. The need for palliative care services in Iran; an introductory commentary. Iranian Journal of Cancer Prevention. 2008;1(1):1-4.
20. Rassouli M, Sajjadi M. Palliative care in Iran: Moving toward the development of palliative care for cancer. American Journal of Hospice and Palliative Medicine®. 2016;33(3):240-4. [DOI:10.1177/1049909114561856] [PMID]
21. Abedi M. Palliative Care within the Iranian Context: re-defining palliative care, deploying spirituality as a support measure and need for cultural sensitivity. Spirituality: New Reflections on Theory, Praxis and Pedagogy. 2012:249-58.
22. Rezaei Ardani A, Farid Hoseini F, Borhani Moghani M, Seyfi H. Cognitive behavioral stress management effects on quality of life and negative emotions in women with breast cancer. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2015;18(154):8-18. (Persian)
23. Abolghasemi A, Akbari M, Raziee H, Narimani M. Study of Effectiveness of Stress Inoculation Training on Dysfunction Attitudes and Social Problem-Solving Skills in Patients with Breast Cancer. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2012;15(19):10-8. (Persian)
24. Barandeh M, Babaei M, Mehdizadeh Toorzani Z, Sharifiyan R. Effect Of Self-Care On Quality Of Life In Women With Breast Cancer Undergoing Chemotherapy. The J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2017;15(3):199-207.
25. Afrasiabifar A, Hamzhiekia S, Hosseini N. The effect of Self-Care Program Using Orem's Self-Care Model on the Life Quality of Women with Breast Cancer Undergoing Chemotherapy: A Randomized Controlled Trial. Armaghane danesh. 2018;23(1):1-13.
26. Sakpal T. Sample size estimation in clinical trial. Perspectives in clinical research. 2010;1(2):67-.
27. Namisango E, Katabira E, Karamagi C, Baguma P. Validation of the Missoula-Vitas Quality-of-Life Index among patients with advanced AIDS in urban Kampala, Uganda. Journal of pain and symptom management. 2007;33(2):189-202. [DOI:10.1016/j.jpainsymman.2006.11.001] [PMID]
28. Zaki MA. Quality of life and its relationship with self-esteem in male and female students of Isfahan University. Iranian journal of psychiatry and clinical psychology. 2008;13(4):416-9.
29. Byock I. Missoula-Vitas Quality of Life Index (MVQOLI) Version-25s. Missoula, MT: Vitas Health; 1995.
30. Heydari S, Salahshourian-fard A, Rafii F, Hoseini F. Correlation of perceived social support from different supportive sources and the size of social network with quality of life in cancer patients. Iran Journal of Nursing. 2009;22(61):8-18.
31. Mardanian Dl, Kahangi Ls. Relation between perceived social supports and demographic characteristics in cancer patients who Undergo Chemotherapy. 2015.
32. Mirzaei H, Mostafaei D, Estebsari F, Sattarzadeh M, Estebsari K. The Quality of Life of Breast Cancer Patients Receiving Palliative and Supportive Care. Iranian Journal of Rehabilitation Research. 2017;3(2):19-26.
33. Prigerson HG, Bao Y, Shah MA, Paulk ME, LeBlanc TW, Schneider BJ, et al. Chemotherapy use, performance status, and quality of life at the end of life. JAMA oncology. 2015;1(6):778-84. [DOI:10.1001/jamaoncol.2015.2378] [PMID] [PMCID]
34. Molenaar S, Sprangers M, Rutgers E, Luiten E, Mulder J, Bossuyt P. Decisionn support for patients with early stagee breast cancer: Effects of an interactive breastt cancer Cd-Rom on treatment decision, satisfactionn and quality of life. 2001. [DOI:10.1200/JCO.2001.19.6.1676] [PMID]
35. Esfandiari Dolabi Z, Joulaei A, Asli Azad M. Comparison of marital satisfaction and general health among breast cancer patients with breast evacuation, breast keeping and cancer free women in Tehran. IJRR. 2015;1(4):39-48.
36. Shahsavari H, Matory P, Zare Z, Taleghani F, Kaji MA. Effect of self-care education on the quality of life in patients with breast cancer. Journal of education and health promotion. 2015;4.
37. Kovačič T, Kovačič M. Impact of relaxation training according to Yoga In Daily Life® system on perceived stress after breast cancer surgery. Integrative Cancer Therapies. 2011;10(1):16-26. [DOI:10.1177/1534735410387418] [PMID]
38. Brumley R, Enguidanos S, Jamison P, Seitz R, Morgenstern N, Saito S, et al. Increased satisfaction with care and lower costs: results of a randomized trial of in‐home palliative care. Journal of the American Geriatrics Society. 2007;55(7):993-1000. [DOI:10.1111/j.1532-5415.2007.01234.x] [PMID]
39. Moadel AB, Shah C, Wylie-Rosett J, Harris MS, Patel SR, Hall CB, et al. Randomized controlled trial of yoga among a multiethnic sample of breast cancer patients: effects on quality of life. Journal of Clinical Oncology. 2007;25(28):4387-95. [DOI:10.1200/JCO.2006.06.6027] [PMID]XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 1، شماره 2 - ( تابستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها