نشریه مراقبت سرطان- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه های نشریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

نشریه پرستاری سرطان بمنظور چاپ تازه ترین یافته های علمی حاصل از تحقیقات در زمینه های زیر منتشر می گردد:

 • تحقیقات مرتبط با روشهای تشخیصی سرطان ها
 • تحقیقات مرتبط با روشهای درمانی سرطان ها
 • تحقیقات مرتبط با مراقبتهای جسمی ، روانی، اجتماعی و معنوی سرطان ها
 • تحقیقات مرتبط با مراقبتهای تسکینی در سرطان ها
 • تحقیقات مرتبط با مشکلات و بار بیماری در خانواده بیماران مبتلا به سرطان
 • تحقیقات مرتبط با پیشگیری سرطان
 • تحقیقات مرتبط با رادیوتراپی سرطانها
 • تحقیقات مرتبط با شیمی درمانی، عوارض و مراقبتهای مرتبط با آن در سرطانها
 • تحقیقات مرتبط با داروهای سرطان
 • تحقیقات مرتبط با اعمال جراحی در سرطان ها و مراقبتهای مرتبط با آن
 • و سایر تحقیقات مرتبط با سرطان ها و مراقبتهای پرستاری در سرطان
نشانی مطلب در وبگاه نشریه مراقبت سرطان:
http://ijca.ir/find.php?item=1.42.13.fa
برگشت به اصل مطلب