نشریه مراقبت سرطان- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

اعضای هیات تحریریه به ترتیب حرف الفبا
 

فضل‌اله احمدی (Ph.D)
استاد آموزش پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
مسعود فلاحی خشکناب (PhD)
استاد آموزش پرستاری، گروه آموزشی پرستاری، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران
محمدرضا افلاطونیان (Ph.D)
استادیار اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات لیشمانیوز دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
حیدرعلی عابدی (Ph.D)
استاد آموزش پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
فاطمه الحانی (Ph.D)
دانشیار آموزش پرستاری، دانشگاه تربیت  مدرس، تهران، ایران
عباس عبادی (Ph.D)
استاد آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم(عج)، تهران، ایران
مهناز ایلخانی (Ph.D)
استادیار آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
شهرزاد غیاثوندیان (Ph.D)
استاد آموزش پرستاری، گروه پرستاری داخلی جراحی و علوم پایه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
فریبا برهانی (Ph.D)
دانشیار آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
عیسی محمدی (Ph.D)
استاد آموزش پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
فریبا بلورچی (Ph.D)
استادیار آموزش پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
لیلا مردانیان دهکردی (Ph.D)
استادیار آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
مخمد صالح پیکر(MD)
استادیار فوق تخصص خون و سرطان و انکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
زهرا منجمد (MSC)
مربی آموزش پرستاری، گروه پرستاری داخلی جراحی و علوم پایه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
مریم رسولی (Ph.D)
دانشیار آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، علوم پزشکی شهید  بهشتی، تهران، ایران
سهیل نجفی مهری (Ph.D)
استادیار آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه  بقیه الله الاعظم(عج)، تهران، ایران
قدرت‌الله روشنایی (Ph.D)
دانشیار آمار زیستی(حیاتی)، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
علیرضا نیکبخت نصرآبادی (Ph.D)
استاد آموزش پرستاری، گروه پرستاری داخلی جراحی و علوم پایه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
مهران شریفی اصفهانی(MD)                                                       
استادیار فوق تخصص خون و سرطان بالغین، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

فریده یغمایی (Ph.D)
دانشیار آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران 

نشانی مطلب در وبگاه نشریه مراقبت سرطان:
http://ijca.ir/find.php?item=1.41.15.fa
برگشت به اصل مطلب