نشریه پرستاری سرطان- هیات تحریریه
شناسنامه نشریه و اعضای هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

به نام خدا

شناسنامه نشریه و اعضای هیات تحریریه

صاحب امتیاز: انجمن علمی پرستاری ایران

سازمان همکار: دانشکده پرستای مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مدیر مسوول: دکتر مسعود فلاحی خشکناب
سردبیر: دکتر شهرزاد غیاثوندیان

شماره پروانه انتشار مجور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : ۷۵۸۲۴ مورخه ۱۳۹۴/۰۷/۰۶

زبان نشریه: فارسی/انگلیسی

ترتیب انتشار: فصلنامه

گستره انتشار: کشوری، سراسری، ملی، بین المللی

نوع انتشار: چاپی/الکترونیکی

اعضای هیات تحریریه به ترتیب الفبا

 دکتر شهرزاد غیاثوندیان، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران ،
دکتر فریبا برهانی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید  بهشتی
دکتر مسعود فلاحی خشکناب، استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر عباس عبادی، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم(عج)
دکتر فضل اله احمدی، استاد دانشگاه تربیت  مدرس
دکتر عیسی محمدی، استاد دانشگاه تربیت مدرس
دکتر فاطمه الحانی، دانشیار دانشگاه تربیت  مدرس
دکتر فریده  یغمایی، دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد واحد زنجان
دکتر سهیل نجفی مهری، استادیار دانشگاه  بقیه الله الاعظم(عج)
دکتر حیدرعلی عابدی، استاد دانشگاه آزاد واحد خوراسگان اصفهان
دکتر مریم رسولی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید  بهشتی
 دکتر مهناز ایلخانی استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید  بهشتی
دکتر فریبا بلورچی  استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید  بهشتی
خانم زهرا منجمد عضو هیات  علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نشانی مطلب در وبگاه نشریه پرستاری سرطان:
http://ijca.ir/find.php?item=1.41.15.fa
برگشت به اصل مطلب