نشریه مراقبت سرطان- فرم های مرتبط
فرم مسئولیت نویسندگی و عدم تعارض منافع

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/1/22 | 
به نام خدا
لطفا فرم مسئولیت نویسندگی و عدم تعارض منافع را تکمیل و پس از امضای نویسندگان ، بهمراه فایل مقاله در سایت سابمیت فرمایید .

نشانی مطلب در وبگاه نشریه مراقبت سرطان:
http://ijca.ir/find.php?item=1.118.31.fa
برگشت به اصل مطلب