نشریه مراقبت سرطان- اخلاق نشر
واگذار کردن حق چاپ و مسئولیت های نویسندگی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/25 | 
واگذار کردن حق چاپ و مسئولیت های نویسندگی
نشانی مطلب در وبگاه نشریه مراقبت سرطان:
http://ijca.ir/find.php?item=1.116.24.fa
برگشت به اصل مطلب